Meie tõekspidamised

Ülemaailmse Avatud Piibli Ühingu suure perekonna liikmena tunnistame ja kuulutame ajaloolisi ristiusu tõdesid, nende hulgas järgnevat:

a) Jumal ja inimkond

Me kuulutame, et Issand meie Jumal on kolmainus, Isa, Poeg ja Püha Vaim, ja kes on Kõigekõrgem oma eesmärkide elluviimises - loomises, ilmutuses, lunastuses, kohtumõistmises ning Tema riigi tulekus - kutsudes maailmast välja inimesi ühendusse Temaga ja üksteisega armastuses.

Me tunnistame, et kuigi Jumal on meid loonud enda sarnaseks, andes meile oma väärikuse ja kõrged väärtused ning võimaldades meil Temaga suhelda, oleme nüüd langenud inimsoo liikmed; oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma.

Me usume, et Isa on osutanud meile oma püha armastust, andes meie eest oma ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse juba siis, kui me olime alles oma patususe ja süü tõttu Tema viha ja hukkamõistu väärilised;
Ta on näidanud meile oma armu, tehes patused õigeks enda ees, kui nad usus Tema Poja juurde tulevad.

Me tunnistame Jeesust Kristust
kui Issandat ja Jumalat;
kui neitsi Maarjast sündinud Inimese Poega;
kui patuta Jumala Poega, täis armu ja tõde;
kui ainsat Vahendajat ja Päästjat, kes suri ristil meie asemel Jumala ees, lunastades meid patusüüst ja karistusest;
kui Võitja saatana ja tema väehulkade üle,
kes on tõusnud üles surnuist ausse ülendatud ihuga,
kes on võetud üles Isa juurde,
ja kes ühel päeval tuleb tagasi aus ja kohtumõistmises,
et rajada oma kuningriik.

Me usume Pühasse Vaimusse,
kes toob maailmale selguse patusüü, õigluse ja kohtu kohta;
kes avab patustele Kristuse surma tähenduse,
äratades neis vajadust pöörduda meeleparanduses Kristuse poole
ning suunates nende usalduse Issandale Jeesusele Kristusele;
kes teeb meid ülestõusnud Kristuse elu osalisteks ning
kes elab igas usklikus,
valgustades nende mõistust ja meeli Pühakirja tõde mõistma,
tuues neis esile oma vilja,
jagades neile oma ande ja volitades neid teenima maailmas.

b) Pühakiri

Me usume, et Vana ja Uue Testamendi raamatud on Jumala poolt inspireeritud ja Püha Vaimu mõjustusel inimeste poolt kirja pandud; olles seega täielikult usaldusväärsed kõigis oma väidetes ning meie kõrgeimaks usu ja elu autoriteediks.

c) Kogudus ja tema missioon

Me tunnistame kogudust Kristuse Ihuna, mida hoitakse koos ja mis kasvab Temas, nii üldise ülemaailmse kirikuna kui ka usklike kohalike kogudustena.

Me tunnistame Kristuse misjonikäsku kuulutada head sõnumit kõigile rahvastele, tehes neid jüngriteks ja õpetades neid Kristust järgima.

Me tunnistame Kristuse käsku armastada oma ligimest, väljendades seda armastust koguduse ja ühiskonna teenimises, püüdes lepitada kõiki inimesi Jumala ja kaasinimestega, kutsudes üles vabadusele igasugusest rõhumisest ning levitades Kristuse õiglust ebaõiglases maailmas
… kuni tema teise tulekuni.

Vastuvõetud Scripture Unioni Rahvusvahelise Nõukogu poolt, Zimbabwe 1985.