Andmekaitse

Iga inimene ja tema privaatsus on PLLile oluline. Me kogume üksnes sellist isiklikku teavet, mida vajame oma töös ja kasutame seda vaid senikaua, kui see on vajalik ning me ei kogu tundlikku isiklikku teavet ilma mõjuva põhjuseta. Laagrite korraldamisel on möödapääsmatult vaja osalejate nimekirju, rühmade nimekirju, terviseandmeid, vanemate kontakte ja muud infot. Järgnevalt on selgitatud, millistest põhimõtetest PLL laagrite andmete talletamise, töötlemise ja kasutamise juures lähtutakse.

Üldised põhimõtted

PLL laagrites lähtutakse isikuandmete kogumisel ja töötlemisel mõistlikkuse printsiibist. See tähendab, et andmeid kogutakse ja töödeldakse, kui see on vajalik.

Isikuandmed

Registreerimisvormis kogutud isikuandmeid, laagris tehtud pilte, videosid, rühmade nimekirju ja mentorite nimekirju säilitatakse ka pärast laagrite toimumist. Ligipääs isikuandmetele ja rühmade-mentorite nimekirjadele on ainult asjassepuutuvatel inimestel: tegevjuht, laagritöö koordinaator ning laagrijuhid. Pildid ja videod on kättesaadavad ka teistele tiimiliikmetele. 

Terviseandmed

2019. aastast sisaldab registreerimisvorm lühikest terviseankeeti. Tahame arvestada teie lapse eripäradega, et laagris osalemine oleks tema ja teiste jaoks ohutu ja ei põhjustaks asjatut stressi. Me ei püüa luua laagris olukordi, kus laps ennast erinevana tunneb. Võtame lihtsalt infot arvesse, et luua keskkond, kus kõigil on hea.

Terviseandmeid kõigi osalejate kohta näeb ainult kuni 3 inimest laagrimeeskonnast (laagritöö koordinaator ja laagrijuhid), ülejäänud vabatahtlikele edastatakse sellist infot ainult juhul, kui see on vajalik lapse huvides.

Pildid ja videod

Laagris meeskonna poolt tehtud pilte jagatakse pärast laagrit laagris osalenud vabatahtlikele ning samuti laagris osalenud laste vanematele.

Kodulehel avalikult avaldatakse ainult valitud pilte, millel on ainult need lapsed, kelle vanemad on selleks registreerimisel nõusoleku andnud.